TVKP User menu

Strategische overlegvormen binnen Transvorm regio Zuidoost-Brabant (Eindhoven – de Kempen)

De volgende strategische overleggen en samenwerkingsverbanden zijn voor Transvorm en de partijen waar we mee samenwerken instrumenten om sturing te geven aan de arbeidsmarkt Zorg & Welzijn in Zuidoost-Brabant.

Bestuurderstafel Z&W Zuidoost Brabant

De bestuurderstafel startte in september 2014. Een kleine groep bestuurders vond elkaar in het richting geven aan de arbeidsmarkt en het samen op strategisch niveau oplossingen aandragen voor ontwikkelingen op deze arbeidsmarkt. 

Zaken die hier niet worden besproken zijn o.a. de aanbestedingen met de gemeente.

Inmiddels is de groep evenwichtig opgebouwd. De 3 O’s, Ondernemers, onderwijs en overheid zitten aan tafel. Vanuit de sector Zorg & Welzijn zijn alle branches vertegenwoordigd. De gemeenten Eindhoven en Bladel vertegenwoordigen de 14 gemeenten in Zuidoost-Brabant. Vanuit het onderwijs zijn zowel de MBO- als de HBO-opleidingsinstituten aangesloten.

Samen zoeken we de juiste thema’s om mee aan de slag te gaan. De regiegroep (HRM-managers) is voorbereidend en adviserend naar de bestuurderstafel.
Voorjaar 2017 vindt een herijking plaats van de bestuuderstafel.

Leden per 1 maart 2017

 • Maxima Medisch Centrum - mevrouw C. Lennards, bestuurder. Voorzitter van de bestuurderstafel,
 • Diagnostiek voor U - de heer Dr J.J. Keyzer, bestuurder, 
 • GGzE - de heer J.W.M. Verbugt, bestuurder ,
 • Lunet zorg - de heer B.L.L.J. Smeets RC, bestuurder, 
 • Combinatie Jeugdzorg - mevrouw G. Huijbregts, bestuurder
 • Neos - de heer T. Yu Chu, bestuurder
 • Coöperatieve huisartsenposten Oost-Brabant - de heer G. Welling, bestuurder
 • Valkenhof - mevrouw A. Blokker, bestuurder. Tevens afgevaardigde naar de werkgeversgeleding in het Regionaal Werkbedrijf.
 • Stichting Gezondheidscentra, SGE - mevrouw C. Helder, bestuurder
 • Fontys Hogeschool - mevrouw K. Cox, directeur Verpleegkunde
 • Summa Welzijn - De heer M.J.M. Willems, directeur Welzijn
 • Summa Zorg - mevrouw H.A.T.W. Meijs, directeur Zorg
 • Gemeente Bladel - Vacant
 • Gemeente Eindhoven - de heer S. Depla, Wethouder Portefeuille Werk/Economie/Beroepsonderwijs
 • Gemeente Eindhoven / sociaal domein - de heer E. Lubbers, Sr. beleidsadviseur

Regionaal werkbedrijf

In de participatiewetgeving is besloten om Regionale Werkbedrijven (RWB’s) op te zetten. De gemeenten zijn daar leidend in. In elke arbeidsmarktregio wordt een RWB opgezet, die qua vorm verschillend kunnen zijn. Sinds 2015 speelt dit proces ook in regio Eindhoven - de Kempen. Het RWB heeft een Dagelijks Bestuur, vindt een bestuurlijk, drieledig overleg plaats. Het dagelijks bestuur van RWB bestaat uit negen zetels: drie voor werknemers, drie voor werkgevers en drie voor overheid.

De sector Zorg & Welzijn in Zuidoost heeft aangegeven bestuurlijk betrokken te willen zijn bij het RWB. Annemieke Blokker, bestuurder van Valkenhof, heeft deze rol op zich genomen. Zij is deelnemer aan het platform VVT, deelnemer Bestuurderstafel en voorzitter van de Regiegroep (HRM managers overleg). 

Met het RWB wordt intensief samengewerkt. De projectleider van het RWB, verantwoordelijk voor de sector Zorg & Welzijn, is Manon Tubee. Manon is ook manager Werkgeversdiensten bij het UWV in Zuidoost Brabant.

Sinds 2015 maken we gezamenlijk jaarlijks een marktbewerkingsplan en een activiteitenplan. Ook voor 2017  hebben we samen met HRM-managers en het RWB een marktbewerkingsplan opgesteld dat de gezamenlijke thema’s voor de arbeidsmarkt in 2016 beschrijft. Dit plan is vertaald naar een activiteitenplan 2017. Beide plannen zijn geaccordeerd door de Bestuurderstafel  en de regiegroep Arbeidsmarkt.

 

Deelnemers

Het dagelijks bestuur van het regionaal Werkbedrijf is samengesteld uit werkgevers, werknemers en overheid. Stemrecht is gebaseerd op de drie geledingen. De deelnemers aan het dagelijks bestuur zijn:

 • Auke Blaauwbroek - FNV
 • Staf Depla - Gemeente Eindhoven
 • Lars van der Hoorn - Van der Hoorn Buigtechniek
 • Jeroen Flier - VDL Groep
 • Suat Koetloe - De Unie
 • Jeannet van der Laan - CNV
 • Peet van de Loo - Gemeente Best
 • Hans Marell - UWV
 • Corinne Sebregts - Scholengroep Het Plein
 • Peter Quik - Ergon
 • Joan Veldhuizen - Gemeente Bladel

In het dagelijks bestuur zijn drie zetels voor de geleding werkgevers. Werkgevers kunnen jaarlijks beslissen wie zij afvaardigen naar het dagelijks bestuur. Deze drie werkgevers nemen dan plaats namens de klankbordgroep Werkgevers. Deze klankbordgroep bestaat uit de volgende werkgevers:

 • Bas Wijbenga - Vebego 
 • Jeroen Flier - VDL Groep
 • Lars van der Hoorn - Van der Hoorn Buigtechniek
 • Annemieke Blokker - Valkenhof
 • Hans-Bart Olijhoek - Viggo 

Ondersteuning: Eveline Meister - MKB Eindhoven. Michiel van den Heuvel ondersteunt Annemieke bij haar taken in het dagelijks bestuur.

 

Zorgpact Eindhoven / De Kempen

De samenwerking van ondernemers in Zorg & Welzijn, overheid en organisaties in de regiotafel leidde tot een stevige basis met het marktbewerkingsplan en activiteitenplan voor 2016. Daarom werd op 9 maart 2016 het Zorgpact Eindhoven - De Kempen opgesteld en ondertekend. Doekle Terpstra, aanjager van het landelijke zorgpact is mede-ondertekenaar.

Voorjaar 2017 wordt een update gemaakt van het Zorgpact.

 

Regiegroep Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn Eindhoven

Het overleg van Transvorm met HRM-managers heeft een lange voorgeschiedenis. De vorm en inhoud van het overleg gaat mee met de ontwikkelingen in de tijd. In juni 2014 is de laatste wijziging aangebracht. Deze is na te lezen in de notitie Doelen Regiegroep, opgesteld door de HRM-managers van Lunet en Archipel in samenspraak met Transvorm.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

 1. Een bestuurder uit de regiotafel is voorzitter en daarmee de brug naar de regiotafel.
 2. Alle branches zijn vertegenwoordigd.
 3. Gemeente Eindhoven is de enige vaste partner in dit overleg. Overige partijen kunnen zich aanmelden of worden uitgenodigd.

Doelen van dit overleg:

 • Richting geven aan de regionale arbeidsmarktpolitiek
 • Visievorming
 • Besluitvorming met betrekking tot inzet van arbeidsmarktprojecten
 • Volgen en bijsturen van projecten
 • Mogelijkheid om op thema/onderwerp een stuurgroep te zijn met meerdere leden (bijvoorbeeld stuurgroep Servicepunt Z&W)
 • Toetsingsorgaan voor Transvorm
 • Informerend naar de branches

Deelnemers per 1 maart 2017

 • Annemieke Blokker, Valkenhof (voorzitter regiegroep)
 • Geestelijke Gezondheidszorg - Conny Bodeker, GGzE
 • Ziekenhuizen - Michiel Baldal, MMC
 • Thuiszorg - Desiree van Heeswijk, Zuidzorg
 • VV&T: Marion Gerritsen, Archipel zorggroep
 • Diagnostisch Centra - Marjon van Schalkwijk, Diagnostiek voor U
 • Jeugdzorg - Lia van Rosmalen, Combinatie jeugdzorg
 • Maatschappelijke Opvang - Wendy Duyvesteijn, NEOS
 • Gehandicaptenzorg - Jeroen van Genuchten, Lunet zorg
 • VV&T - Gerry van den Berg, Vitalis
 • VV&T - Guido Dahler, Valkenhof
 • Gemeente - Erik Lubbers, Gemeente Eindhoven
 • Michiel van den Heuvel, Transvorm